INLEIDING

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Via de Bibliotheekwebsite kan u gebruik maken van een online betalen toepassing. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de online betalen toepassing.

Door de online betalen toepassing te gebruiken, geeft u informatie door die toelaat om u als persoon te identificeren. Deze Privacyverklaring geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Wij raden u aan om dit document aandachtig door te lezen.

Wie gebruik maakt van de online betalen toepassing aanvaardt deze Privacyverklaring. 

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De verwerkingsverantwoordelijke voor de online betalen toepassing is de openbare bibliotheek/gemeente bij wie u uw openstaande bibliotheekkosten (lidgeld, boetes, reserveringskosten, …) wenst te betalen.

U kan de verwerkingsverantwoordelijke bereiken via het e-mailadres van de desbetreffende openbare bibliotheek/gemeente, dat u ook terugvindt op de Bibliotheekwebsite.  

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

U kan pas van de online betalen toepassing gebruik maken indien u een Mijn Bibliotheek profiel heeft. Alle informatie in verband met de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens in het kader van Mijn Bibliotheek vindt u in de Privacyverklaring Bibliotheekwebsite, raadpleegbaar in de footer van de Bibliotheekwebsite.
De volgende (anonieme) gegevens worden vanuit de Bibliotheekwebsite, via een beveiligde koppeling, doorgegeven aan het betaalplatform: 

 • Betaaltransactiegegevens: bedrag van online betaaltransacties; transactie-id

De volgende gegevens worden in Mijn Bibliotheek opgeslagen:

 • online betaalhistoriek: welke eindgebruiker, betaalde kosten, bedrag, datum en id van online betaaltransacties

Een aantal andere gegevens geeft u rechtstreeks in op het betaalplatform. Informatie hierover is opgenomen in de Privacyverklaring beschikbaar op het betaalplatform (zie ook onder: “Hoe verwerken we uw gegevens”).  

WAAROM WORDEN UW GEGEVENS BIJGEHOUDEN EN VERWERKT?

Uw gegevens worden bijgehouden en verwerkt voor de hieronder omschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aangewend.

 • Beheerdoeleinden:
  gebruikersbeheer en controleren en corrigeren van betaalgegevens in kader van helpdesk;
 • Functionele doeleinden: 
  het verwerken van de betaaltransacties;
 • Statistische doeleinden:
  gepseudonimiseerd genereren en inzien van rapporten en statistieken op basis van gebruik.

HOE VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

De online betalen toepassing maakt gebruik van de diensten van Worldline, in het kader van een raamovereenkomst gesloten tussen de FOD BOSA en Worldline. Dat betekent dat Worldline als verwerker mee in deze dienstverlening ingeschakeld is. Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Worldline.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Uw online betaalhistoriek wordt bijgehouden tot maximaal twee jaar nadat u uw Mijn Bibliotheek-login voor het laatst heeft gebruikt.
Voor de andere persoonsgegevens: zie de Privacyverklaring beschikbaar op het betaalplatform (zie ook boven: “Hoe verwerken we uw gegevens”).  

HOE LAAT U UW RECHTEN GELDEN?

U hebt altijd het recht om de door u meegedeelde persoonsgegevens (onder de voorwaarden vermeld in de AVG)

 • op te vragen en in te kijken (art. 15 AVG), of over te dragen (art. 20 AVG); u kan in dat kader een volledige export van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat verkrijgen;
 • te (laten) wijzigen of vervolledigen (art. 16 AVG);
 • te (laten) schrappen (art. 17 AVG).

Dit kan met betrekking tot één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden.
U kan ook vragen om volledig te worden verwijderd uit alle databases. U wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Daarnaast heeft u steeds het recht om

 • Beperking van de verwerking te vragen (art. 18 AVG);
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking (art. 21 AVG).

U kan uw rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te mailen naar het e-mailadres van de desbetreffende openbare bibliotheek/gemeente, dat u ook terugvindt op de Bibliotheekwebsite. Wij vragen u hierbij wel uw identiteit te bewijzen via een kopie van (voor- en achterkant) van uw identiteitskaart. 

Vermeld in uw verzoek steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die u wil verwijderen of wijzigen;
 • E-mailadres van de persoon die u wil verwijderen of wijzigen;
 • Welke persoonsgegevens u precies wil inkijken of opvragen;
 • Welke wijzigingen u precies wil doorvoeren, of welke gegevens u precies wil verwijderen;
 • Desgevallend: welke beperking van de verwerking u vraagt;
 • Desgevallend: de inhoud van uw bezwaar, en het gevolg dat u wenst dat eraan gegeven wordt.

Binnen een maand na ontvangst van het verzoek (behoudens verlenging van deze termijn, overeenkomstig art. 12 AVG) zal u informatie verstrekt worden over het gevolg dat aan uw verzoek gegeven is.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Er worden passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens en om de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit ervan te garanderen.

Iedereen die namens uw openbare bibliotheek/gemeente, of haar verwerkers, geautoriseerd is om toegang te hebben tot uw persoonsgegevens is voldoende geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy, en gebonden aan geheimhouding van die informatie. 

ALS HET MISGAAT ...

We springen zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. 

Het verspreid geraken van uw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons, tenzij wij vastgesteld in gebreke gebleven zijn om een adequaat beveiligingsniveau te verstrekken.

KLACHTEN

Heeft u ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met uw openbare bibliotheek/gemeente via het e-mailadres dat u ook terugvindt op de Bibliotheekwebsite. 

Meer informatie over klachtenprocedures vindt u op de website van de Vlaamse Toezichtcommissie en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

WIJZIGINGEN

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 12 mei 2020.